História
Spoločníci
Služby
Informácie
Tarify
Klienti
Linky
Kontakt
Designed  by:
Stanislav Caniga   © 2002
 
 
Naše tarify
 


Daňové poradenstvo:

    Definuje hlavne § 2 a § 3 vyhlášky 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov. Naša odmena za daňovoporadenské služby sa pohybuje v rozmedzí od 300 do 1500 Sk za každú hodinu hod. Odmena závisí od náročností riešenej problematiky, použitia medzinárodného daňového práva, prípadne cudzieho jazyka a je z klientom vopred dohodnutá.

    Podľa požiadavky klienta na zadaný problém spracujeme našu odpoveď písomne. Na odpovede poskytujeme našu záruku. Za uvedeným účelom máme uzatvorenú poistku daňového poradcu.Daňový audit:

    Cena je odvodená od sadzieb za daňové poradenstvo. S klientom je dohodnutá cena vopred podľa predpokladaného času a náročnosti overovania účtovnictva. S klientom je uzatvorená zmluva s definovaným rozsahom zákazky.Spracovanie daňových priznaní:

    Za spracovanie daňového priznania pre rok 2002 je cena s klientom stanovená individuálne dohodou. Odmena vychádza z časovej a odbornej náročnosti jeho spracovania. Na spracovanie a podanie daňového priznania klent udelí daňovému poradcovi plnú moc, ktorej súčasťou je písomná zmluva, vymedzenie zodpovednosti klienta, daňového poradcu a dohodnutá cena.Audit účtovnej uzávierky:

    Cena za audit vychádza z doporučenej hodinovej sadzby stanovenej Slovenskou komorou audítorov. Stanovuje sa zmluvne a jej výška je odvodená od veľkosti overovanej spoločnosti, predmetu podnikania, zložitosti auditu.Spracovanie účtovníctva:

    Cena uvedenej služby vzhľadom ku špecifikám, ktoré poskytuje naša spoločnosť je individálna a je stanovená vždy dohodou na základe písomnej zmluvy.